Lĩnh vực văn bản

văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
152/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 PHỦ SỐ của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
4076/BC-BNV Công tác pháp chế năm 2006
121/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước
118/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ
224/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN
107/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
32/2006/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
88/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh
140/2006/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 7 của ban hành Quy chế tuyên dương, khen trhưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-UB ngày 26 tháng 5 năm 2005 của UBND Thành phố
3046/BC-BNV Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
76/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
35/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ
158/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
137/2005/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v Ban hành quy chế giao dịch điện tử trong công tác của Bộ Nội vụ
53/2005/QH11 Luật Thanh niên
122/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định làm công tác thi đua, khen thưởng.
121/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
79/2005/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
2021/BC-BNV Tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
47/2005/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng

Loại Văn bản