văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
77/2005/QĐ-UB Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen trhưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
55 /2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
54/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.
35/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
22/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1306/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách h� nh chính của Chính phủ Về việc kiện toàn Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
38/2004/CT-TTG Thông tư của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
2083/QĐ-BNV về việc thành lâp Tổ nghiên cứu về phòng và chống tham nhũng trong lĩnh vực tổ chức Nhà nước và những yếu tố ảnh hưởng đến tham nhũng
155/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.
1645/QĐ-BNV về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án, Nghị định phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
21/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
1365/QĐ-BNV Về việc kiện toàn Ban soạn thảo dự án Luật Hội
1364/QĐ-BNV Về việc thành lập Hội đông thẩm định chương trình bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước
102/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.
103/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.
91/2004/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
111/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia
110/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư.
107/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp.