Lĩnh vực văn bản

văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
10/2004/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
08/2004/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
09/2004/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
09 /2004/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng
117/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nước
115/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Về chế độ công chức dự bị
44/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
427/QĐ-BNV Về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghi định của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong
180/QĐ-BNV Về việc thay đổi thành viên Ban Soạn thảo và bổ sung thành viên Tổ biên tập Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) và Luật Bầu cử đại biểu HĐND (sửa đổi)
168/2002/QĐ-UB Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao
167/2002/QĐ-UB Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia công hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô
41/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
259/BC-BTCCBCP Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 02, Quyết định 03 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
24/BC-BTCCBCP Đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành (1992)
58/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu
34/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Lưu trữ Quốc gia
29/2000/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Thủ đô
07/TCCP-TTPC Kế hoạch công tác phổ biến pháp luật quý I,II năm 1999
11/1998/QĐ-TCCP-CCVC Quyết định của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm

Loại Văn bản