văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểu xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
41/2013/QĐ-TTg Về một số chế độ, chính sách đối với liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
05/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
59/2013/NĐ-CP Nghị định sô 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng​
09/2013/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghi định sôố 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
76/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập
57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải
49/2013/NĐ-CP Quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
48/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
22/04/2013 Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
02/2013/TT-BNV Quy định chi tiết à hướng dẫn thi hành một số đều chủa Nghịđịnh số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chinhính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
01/2013/TT-BNV Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
01/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ