văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
16/2012/TT-BNV Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề ngiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
12/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
14/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
11/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
10/2012/TT-BNV Quy định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
09/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
1294/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
08/2012/TT-BNV Quy định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc
07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
25/2012/QH13 Luật Thủ đô
92/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Nơi nhận
90/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ
06/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
05/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
08/10/2012 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ – CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
59/2012/NĐ-CP Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
601/QĐ-BNV Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh