văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
23/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật
2474/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
1981/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2012
71/2011/QĐ-TTg Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù
112/2011/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
1923/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015
15/2011/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên giấy
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ
30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
13/2011/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
294/BTĐ-HCTC Xét khen thưởng cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
1783/QĐ-BNV Về việc thành lập Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ
86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
66/2011/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
62/2011/NĐ-CP Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
1469/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bội Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
55/2011/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
09/2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức