văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
63/2010/NĐ-CP Về kiểm soát thủ tục hành chính
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
04/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
03/2010/TT-BNV Quy định mức kinh tế - Kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
01/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
40/2010/NĐ-CP Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21/2010/NĐ-CP Về quản lý biên chế công chức
16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
03/2010/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
165/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Nội vụ
09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
89/QĐ-BNV Ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010
06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức
1762/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật
92/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
86/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
1565/CT-TTg Về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
1532/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp