văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
1390/QĐ-TTg Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010
1137/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp của Bộ Nội vụ
1746/BC-BNV Tình hình thực hiện Nghị quyết số 55/2005/QH11 của Quốc hội
505/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009
12/2008/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với UB MTTQ, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/2008/NQ-HĐND Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2008/QĐ-BNV Quyết định của Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
22/2008/QH12 Luật cán bộ công chức
03/2008/QĐ-BNV Quyết định của Bộ Nội vụ Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
46/2008/QĐ-UBND Quy định quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức
34/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
29/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
1171/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
23/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
234/TB-HĐTD Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Thanh tra xây dựng cấp quận và cấp phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2008
13/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc qquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
845/QĐ-UBND Về việc phân bổ chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính năm 2008
105/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng