Lĩnh vực văn bản

văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
101/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
07/2008/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụvề việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức
03/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương thành phố Hà Nội
06/2008/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Phần 1 Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
04/2008/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
17/2008/QH12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
66/2008/NĐ-CP Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
03/2008/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
02/2008/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
09/2007/TT-BNV Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
165/2007/QĐ-TTg Quyết định của Chính phủ về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
157/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
158/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
214/TB-VPCP Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng
20/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần
3769/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức dự bị ngạch chuyên viên - đợt 2 năm 2007
1012/TB-HĐTD Thông báo của Hội đồng tuyển dụng CCDB Thành phố Hà Nội Hội đồng tuyển dụng CCDB Thành phố Hà Nội thông báo "Kết quả chấm phúc khảo bài thi các môn tuyển dụng công chức dự bị ngạch chuyên viên, đợt 2 năm 2007"
143/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
962/TB - HĐTD Thông báo của UBND Thành phố Hà Nội - Hội đồng tuyển dụng CCDB Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị Thành phố thông báo kết quả kỳ thi tuyển CCDB ngạch chuyên viên đợt 1 - Năm 2007
97/2007/QĐ-UBND Ban hành quy chế tạm thời xét, công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố

Loại Văn bản