văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
03/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
02/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
01/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
14/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lí của Bộ Nội vụ
06/2013/TT-BNV Bãi bỏ điều 19 thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ nội vụquy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/nđ-cp ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
05/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
09/2013/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghi định sôố 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
02/2013/TT-BNV Quy định chi tiết à hướng dẫn thi hành một số đều chủa Nghịđịnh số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chinhính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
01/2013/TT-BNV Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
16/2012/TT-BNV Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề ngiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
12/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
14/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
11/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
10/2012/TT-BNV Quy định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
09/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức