văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
53/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
52/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
37/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
26/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
04/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
16/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
17/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
09/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểu xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
59/2013/NĐ-CP Nghị định sô 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng​
57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải
49/2013/NĐ-CP Quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
48/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
22/04/2013 Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
01/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
92/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Nơi nhận