xây dựng chính quyền

Thành lập, đặt tên 92 thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:20 PM  | View count: 1322
Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:34 PM  | View count: 1741
Ngày 07/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Ngày đăng 27/02/2020 | 09:30 PM  | View count: 10736
Ngày 27/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 443/HD-SNV về một số nội dung về thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi...

Kéo dài thời gian xây dựng CSDL địa giới hành chính

Ngày đăng 31/05/2016 | 02:28 PM  | View count: 2122
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo...

Thành phố Hà Nội phân loại, điều chỉnh phân loại địa giới hành chính

Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 2947
Ngày 07/02/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ của Nhà nước

Ngày đăng 06/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 2310
Ngày 04/02/2013, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1134/UBND-NC về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ...

Công văn số 1329/SNV-XDCQ về việc tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày đăng 16/08/2011 | 12:00 AM  | View count: 3238
Để có số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và UBND thành phố về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Nội vụ đề nghị UBND...

Công văn số 483/SNV-XDCQ ngày 01/04/2011 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển

Ngày đăng 04/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 2823
Sở Nội vụ đã có Văn bản số 440/CV-SNV ngày 29/3/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010 với các thí sinh trúng tuyển tại Quyết định số...

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 01/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 4252
Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều...

Hướng dẫn số 76/HDLS-NV-TC-LĐTB&XH của liên Sở Nội vụ, Tài chính, Lao động thương binh xã hội

Ngày đăng 21/01/2011 | 12:00 AM  | View count: 2504
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn thuộc thành phố...