xây dựng chính quyền

Hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
Ngày đăng 27/02/2020 | 9:30 PM  | View count: 14524

Ngày 27/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 443/HD-SNV về một số nội dung về thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Sở Nội vụ hướng dẫn bổ sung một số nội dung về thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng áp dụng; đối tượng không áp dụng; điều kiện và chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

a) Thời gian nghỉ

Thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương: Thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử thực hiện từ trước ngày Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận và Đoàn thể chính trị - xã hội của cấp mình là 03 tháng (90 ngày) và chậm nhất không quá 01 tháng (30 ngày) kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội (bầu cử) của cấp cán bộ thôi tái cử.

b) Trình tự, thủ tục đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi

b1. Cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ (theo thẩm quyền quản lý), tổng hợp danh sách cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, có văn bản kèm dự toán kinh phí trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi (theo mẫu biểu gửi kèm) và hồ sơ của từng cá nhân gửi Sở Nội vụ; Sở Nội vụ tổng hợp và phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử.

Hồ sơ của từng cá nhân gồm:

- Đơn đề nghị nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ;

- Thông báo của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ về việc đồng ý cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử (theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy Hà Nội; của Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy);

+ Văn bản thông báo thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ hoặc thời điểm tổ chức Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Công văn đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn (đối với cán bộ xã);

- Bản sao các quyết định phê chuẩn, chuẩn y chức vụ cán bộ trong 05 gần nhất;

- Bản sao các quyết định lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có) của 05 năm cuối, trước khi nghỉ công tác;

- Xác nhận thời gian công tác tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

b2. Thời gian nhận hồ sơ

Để thống nhất, tập trung giải quyết chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được kịp thời, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan gửi hồ sơ giải quyết theo 03 đợt  như sau:

- Đợt 1 (Từ 01/4 đến 15/4/2020): Tiếp nhận hồ sơ giải quyết trường hợp cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy xã, phường, thị trấn

- Đợt 2 (Từ ngày 15/5 đến 29/5/2020): Tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

- Đợt 3 (Từ ngày 01/9 đến 15/9/2020): Tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy Thành phố.

            Thời gian gửi hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi đối với người thôi tái cử nhiệm kỳ HĐND các cấp 2021-2026 và Đại hội Mặt trận và các Đoàn thể, Sở Nội vụ sẽ có văn bản thông báo sau.

            b3. Trình tự giải quyết nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy hoặc theo phân cấp quản lý cấn bộ của thành phố:

- Văn phòng Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ cấp ủy các quận, huyện, thị xã và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chuyển hồ sơ của cán bộ nghỉ hưu trước tuổi thuộc cơ quan về Sở Nội vụ để thẩm định.

- UBND quận, huyện, thị xã chuyển hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ khối nhà nước cấp huyện và cán bộ cấp xã về Sở Nội vụ thẩm định.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định điều kiện và tổng hợp danh sách, kinh phí thực hiện trợ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử tổng hợp chung trong toàn Thành phố, trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí trợ cấp cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử.

- Sau khi UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ra quyết định giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi và chi trả, thanh quyết toán kinh phí trợ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử theo quy định hiện hành của nhà nước.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ngày của Ban Tổ chức Trung ương của Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

Hướng dẫn số 443/HD-SNV