BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương Chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chắc năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo;

Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chức và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; trong những trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Tôn giáo được báo cáo và in ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ.

Địa chỉ: 15 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0243.3734.7615

Thư điện tử: : vanthu_btgtp@hanoi.gov.vn