Ban Thi đua - Khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương Chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng;

Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dân vê chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0243.8269.666

Thư điện tử: : vanthu_hdtdkttp@hanoi.gov.vn