THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
3 Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
4 Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
5 Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
6 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
7 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
8 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện (chỉ áp dụng đối với hội có phạm vi toàn quốc) Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
9 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
10 Công nhận ban vận động thành lập hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
11 Công nhận ban vận động thành lập hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
12 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
13 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
14 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
15 Hội tự giải thể Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
16 Hội tự giải thể cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
17 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
18 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
19 Phê duyệt điều lệ hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
20 Phê duyệt Điều lệ hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết