thanh niên

Thành lập Ban Chỉ đạo về Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 15/11/2016 | 08:45  | View count: 1081

Ngày 04/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có  nhiệm vụ tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND Thành phố thực hiện giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016 - 2020 và các công tác khác về thanh niên và công tác thanh niên thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện các Kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, sơ kết hàng năm và tiến hành tổng kết vào năm 2020; kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, đề án, dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế; đánh giá, tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý nghiêm các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Chính phủ, Bộ Nội vụ và cơ quan Trung ương theo yêu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Công tác thanh niên theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, đầu mối chuẩn bị nội dung, triển khai nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng thù lao theo quy định. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Nội vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2016; thay thế các Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.