thanh niên

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2018
Ngày đăng 30/05/2018 | 9:54 AM  | View count: 3052

Sáng ngày 24/5, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Chử - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; đồng chí Lương Thị Hải Anh - Chuyên viên chính, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ thông tin, trao đổi Chuyên đề quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai các văn bản mới của Chính phủ về công tác thanh niên; đại diện Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, trong đó tập trung rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu và danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020, đảm bảo phù hợp với nội dung của Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2017-2020); tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên và thanh niên xung phong; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, đề án cụ thể theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; hoàn thiện báo cáo về thanh niên phục vụ công tác sơ kết, đánh giá cuối năm 2018 và tổng kết vào năm 2020 quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và cả giai đoạn 2011-2020.