thanh tra

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018
Ngày đăng 25/01/2018 | 3:35 PM  | View count: 13955

Ngày 24/1, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công vụ băm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp Thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rô quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả ”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của Thành phố: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Nội dung  kiểm tra gồm: Việc tổ chức triên khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phổ giao gắn liền với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố về: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của CBCCVC, người lao động; Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Việc tuân thủ nội qụy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 522/QĐ-ƯBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố.

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điếm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố có trách nhiệm Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ và báo cáo UBND Thành phố tình hình, kết quả kiểm tra công vụ của Thành phố định kỳ tháng, quý, năm.