thanh tra

Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 12/01/2021 | 8:49 AM  | View count: 1959

Ngày 12/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của thành phố Hà Nội gồm 14 thành viên, đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Trưởng đoàn.

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị theo quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, trọng tâm là các nội dung: Việc thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát và các Ban giúp việc của Hội đồng tuyến dụng viên chức.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra được sử dụng các phương tiện thu phát thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra; có quyền đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo khách quan, nghiêm túc, đúng pháp luật. Trong trường hợp phát hiện có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác tuyển dụng, Đoàn Kiểm tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình hoạt động. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Đoàn phân công. Đoàn Kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí được UBND Thành phố giaọ cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020. Các thành viên Đoàn Kiểm tra được bồi dưỡng số tiền 200.000 đồng/người/ngày (áp dụng mức chi quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị).