thông tin tuyên truyền

Hà Nội tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Ngày đăng 13/10/2017 | 1:41 PM  | View count: 3517

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn năm 2017.

Kế hoạch nêu rõ, với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” nội dung Kế hoạch tập trung vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng,…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội…
Kế hoạch cũng yêu cầu bảo đảm việc tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng...; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, kỷ cương hành chính, phòng chống cháy nổ, các văn bản về trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; chủ quyền biên giới lãnh thổ, các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.
Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức ừách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hĩnh thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự” trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/2/2017 của UBND TP Hà Nội. Tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn TP Hà Nội theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 14/2/2017 của UBND TP.
Tổ chức tổng kết cuộc thi viết về “người tốt, việc tốt” trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn) theo Kế hoạch số 27/KH-HĐ ngày 4/4/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.
Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp phát động tại địa chỉ :http://pbgdpl.moi.gov.vn/qƯcuocthi/Pages/home.aspx (diễn ra từ ngày 9/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017).
Triển khai cuộc thi “Trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông” do Bộ Tư pháp phát động.
- Đẩy mạnh tuyên truyền văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân như: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật trợ giúp pháp lý Nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Trẻ em, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...; Tuyên truyền Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.
Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tạo đơn vị, địa phương mình.
Theo http://kinhtedothi.vn