thông tin tuyên truyền

Hà Nội triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính
Ngày đăng 26/10/2017 | 3:53 PM  | View count: 4044

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn TP

Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tố tụng hành chính nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, qua đó sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn TP Hà Nội, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Theo đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính; tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính; tổ chức biên soạn tài liệu phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về Luật Tố tụng hành chính và những văn bản liên quan.

Kế hoạch yêu cầu việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành TP; UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Luật tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng đế đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương trong tuyên truyền, phổ biến Luật tố tụng hành chính.

Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính.

Theo Kinhtedothi