xây dựng chính quyền

UBND Thành phố ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 25/06/2021 | 3:16 PM  | View count: 3328

Ngày 21/6/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, phương thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND phường với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Chủ tịch UBND phường, phó chủ tịch UBND phường, trưởng công an phường, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường, các công chức khác làm việc tại UBND phường và người hoạt động không chuyên trách ở phường; tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND phường chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Quy chế cũng quy định chi tiết về quan hệ công tác của UBND phường với HĐND quận (thị xã); quan hệ với UBND quận (thị xã), các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và các cơ quan chức năng khác; quan hệ với đảng ủy phường; quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường; quan hệ giữa UBND phường với tổ dân phố. Quy chế quy định rõ về chế độ hội họp, giải quyết công việc; quản lý văn bản của UBND phường…

UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND phường căn cứ vào đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể của địa phương ban hành quy chế làm việc của cơ quan để thực hiện từ ngày 1/7/2021, bảo đảm phù hợp với quy chế này và đúng quy định của pháp luật.