xây dựng chính quyền

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Tinh gọn đi kèm hiệu quả
Ngày đăng 01/07/2023 | 5:10 PM  | View count: 180

Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, tinh gọn bộ máy và giải quyết chế độ chính sách với cán bộ dôi dư là những vấn đề quan trọng được các cấp, ngành quyết liệt thực hiện và luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.