xây dựng chính quyền

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010
Ngày đăng 01/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 5117

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UB ngày 24/9/2009 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường năm 2010; Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010;

Để có cơ sở ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với những người trúng tuyển được thống nhất, đúng quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung công việc như sau:

1. Về hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển:

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã yêu cầu thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ công chức (trên cơ sở hồ sơ dự tuyển), đối chiếu với bản gốc bằng cấp. Các trường hợp sai lệch hồ sơ đăng ký tuyển dụng, các đơn vị báo cáo Sở Nội vụ để hủy bỏ kết quả thi tuyển.

Hồ sơ cá nhân bao gồm:

1) Bản Sơ yếu lý lịch của cá nhân (theo mẫu Sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đang công tác hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

2) Bản sao giấy khai sinh;

3)* Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được chứng thực sau ngày 21/3/2011;

4)* Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp Hà Nội cấp sau ngày 21/3/2011;

5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp;

6) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7) Bản sao có chứng thực các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công công tác, hợp đồng tạm tuyển, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

8) Bản sao có chứng thực sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã về thời gian đóng BHXH thực tế; và bản Kiểm điểm quá trình hiện đang công tác đối với công việc được giao có xác nhận của cơ quan, đơn vị (đối với người đang công tác đúng vị trí việc làm của công chức, phù hợp với ngành dự tuyển, có thời gian công tác và thời gian đóng BHXH vượt quá thời gian tập sự, do Sở ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã ký hợp đồng);

9) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Về thực hiện các chế độ sau thi tuyển:

2.1. Trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự:

Người phải thực hiện chế độ tập sự là người trúng tuyển nhưng chưa có thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động chuyên môn đúng quy định trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian thực hiện chế độ tập sự là 12 tháng đối với người được tuyển dụng ngạch chuyên viên; 06 tháng với người được tuyển dụng ngạch cán sự.

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người tập sự là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

2.2. Trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự:

- Trường hợp người trúng tuyển là viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, và có thời gian công tác liên tục từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên, tính đến ngày thành phố tổ chức thi tuyển; thì căn cứ vào thời gian công tác liên tục, và thời gian đóng bảo hiểm xã hội, diễn biến tiền lương và mức lương đang hưởng ở cơ quan cũ để đề xuất Sở Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch tuyển dụng và xếp lương theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Trường hợp người trúng tuyển đang làm lao động hợp đồng đúng chuyên môn của chỉ tiêu dự tuyển, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã được Sở Nội vụ thỏa thuận xếp lương để sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã ký hợp đồng trong định mức biên chế trước ngày Quyết định 103/2009/QĐ-UBND có hiệu lực, thì thời gian công tác liên tục có đóng BHXH bằng hoặc vượt quá thời gian tập sự đối với mỗi ngạch công chức dự tuyển được xem xét để Sở Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch tuyển dụng và xếp lương.

- Trường hợp người trúng tuyển đang làm lao động hợp đồng đúng chuyên môn của chỉ tiêu dự tuyển, có bằng cấp phù hợp; đang được sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã ký hợp đồng lao động trong định mức biên chế theo thẩm quyền quy định tại Quyết định 103/2009/QĐ-UBND; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có thời gian công tác liên tục có đóng BHXH bằng hoặc vượt quá thời gian tập sự của ngạch công chức dự tuyển, thì được xếp hưởng lương bậc 01 và bổ nhiệm vào ngạch công chức dự tuyển.

2.3. Thời điểm thực hiện các chế độ công chức, chế độ tập sự, xếp lương, bổ nhiệm vào ngạch với người trúng tuyển tính từ ngày 01/5/2011.

2.4. Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát danh sách, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ kê khai của các thí sinh trúng tuyển, gửi Công văn kèm danh sách đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương (theo mẫu đính kèm), về Sở Nội vụ trước ngày 25/4/2011 để ra quyết định tuyển dụng.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ, người được tuyển dụng phải đến đơn vị nhận công tác; nếu quá thời hạn mà người được tuyển dụng không đến nhận công tác, các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ để huỷ bỏ quyết định tuyển dụng, trừ trường hợp có lý do chính đáng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.


3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giám đốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân công công tác công chức được tuyển dụng theo đúng vị trí tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện để người trúng tuyển tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu, nhiệm vụ của công chức đảm nhận; phân công công chức hướng dẫn người được tuyển dụng trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.

3.2. Phòng Quản lý Sở Ngành và phòng Xây dựng chính quyền có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thẩm định hồ sơ của thí sinh đã trúng tuyển, soạn thảo quyết định trình lãnh đạo Sở Nội vụ ký quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để thống nhất thực hiện./.