xây dựng chính quyền

Công văn số 1329/SNV-XDCQ về việc tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.
Ngày đăng 16/08/2011 | 12:00 AM  | View count: 4219

Để có số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và UBND thành phố về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Nội vụ đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn thống kê và tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tính đến thời điểm 01/7/2011 theo các biểu mẫu sau:

- Mẫu số 1: Tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã của quận (huyện, thị xã) sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (mẫu này dùng cho UBND cấp huyện tổng hợp);

- Mẫu số 2: Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã (phường, thị trấn) sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (mẫu này dùng cho UBND cấp xã thống kê);

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp theo mẫu số 1 và tập hợp biểu mẫu số 2 của UBND các xã, phường, thị trấn gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Xây dựng chính quyền) trước ngày 31 tháng 8 năm 2011, đồng thời gửi kèm theo file qua email xaydungchinhquyen@yahoo.com.vn để Sở kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND thành phố.

Chi tiết biểu mẫu xem văn bản đính kèm