xây dựng chính quyền

Giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ của Nhà nước
Ngày đăng 06/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 3145

Ngày 04/02/2013, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1134/UBND-NC về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ của Nhà nước

UBND Thành phố đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn các đối tượng cung cấp hồ sơ và lập thủ tuch giải quyết chế độ, chính sách cho từng trường hợp. Thời gian hoàn thành trong quý II năm 2013. Lập hồ sơ chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với những trường hợp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo. Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2013.

Kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương của Thành phố để chi trả chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với những trường hợp do ngân sách của Thành phố bảo đảm theo quy đinh tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.