văn bản cải cách hành chính

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:53 PM
Ngày 11/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2600/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:21 PM
Ngày 11/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2601/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương...

Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 22/10/2020 | 04:30 PM
Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 20/20/2020....

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 08/09/2020 | 06:01 PM
Ngày 04/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và...

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:48 PM
Ngày 27/7/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:28 PM
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:41 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2368/KH-SNV về việc giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà...

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công

Ngày đăng 20/08/2020 | 09:51 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2367/KH-SNV về việc Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công: Cấp giấy...

Hà Nội tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện trong tổng thể cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:19 PM
Ngày 23/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 166/BC-UBND về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành...

Hà Nội ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:15 PM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của...

Hà Nội phấn đấu tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:10 PM
Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND, về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC)...

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:07 PM
Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành...

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn công tác CCHC năm 2020 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/06/2020 | 10:51 AM
Nội dung chuyên đề 1   Nội dung chuyên đề 2   Nội dung chuyên đề 3   Các tài liệu liên quan ...

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/04/2020 | 04:21 PM
Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt và Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị...

Chuẩn bị tổng kết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:35 PM
Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND , triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà...

Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:40 AM
Ngày 12/3/2020, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 60/BC-UBND , về công tác cải cách hành chính...

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:41 PM
Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/02/2020, triển khai thông tin, ...

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:18 PM
Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:45 PM
Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp phòng thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2019 | 04:18 PM
Thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành...