văn bản cải cách hành chính

Chuẩn bị tổng kết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:35 PM
Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND , triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà...

Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:40 AM
Ngày 12/3/2020, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 60/BC-UBND , về công tác cải cách hành chính...

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:41 PM
Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/02/2020, triển khai thông tin, ...

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:18 PM
Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:45 PM
Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp phòng thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2019 | 04:18 PM
Thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành...

Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2019 | 10:23 AM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải...

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019 của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:08 PM
Ngày 14/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Báo cáo số 68/BC-UBND về công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của thành phố Hà Nội

Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:04 PM
Ngày 29/01/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hẹ thống chính trị”

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

Ngày đăng 02/02/2012 | 12:00 AM
Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Chương trình 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 06/07/2016 | 02:35 PM
Ngày 26/4/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 08-Ctr/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của...

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:34 PM
Ngày 16/01/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Ngày đăng 05/01/2019 | 03:42 PM
Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Lập danh sách trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố

Ngày đăng 02/01/2019 | 11:39 AM
Ngày 28/12/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3022/SNV-CCHC về việc lập danh sách trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố.

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2019 | 03:19 PM
Ngày 28/12/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7028/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 03/10/2018 | 11:13 AM
Ngày 28/9/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2212/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các quận, huyện, thị xã

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã

Ngày đăng 23/10/2018 | 11:56 AM
Ngày 16/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2348/SNV-CCHC về triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Ngày đăng 18/10/2018 | 03:53 PM
Ngày 18/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2366/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.