chức năng nhiệm vụ

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/08/2016 | 10:10 AM  | View count: 4279
Ngày 01/8/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định 26/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

About position, function, mission, authority and organizational structure of Hanoi Home Affair Department

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 2603
HANOI PEOPLE'S COMMITEE _______ Number: 02/2012/QĐ-UBND Socialist RepublicofViet Nam Indepence -...