THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

Đồng chí  Vũ Thu Hà

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0243.933.5176

Thư điện tử: vuthuha_sonv@hanoi.gov.vn