THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

Đồng chí Trần Huy Sáng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0243.933.5175/201

Thư điện tử: tranhuysang_sonv@hanoi.gov.vn