giới thiệu chung

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ NỘI VỤ

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có quá trình phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội. Ngành Nội vụ, Sở Nội vụ của thành phố có những đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử.

Trụ Sở Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngành tổ chức Nhà nước Việt Nam (nay là ngành Nội vụ) được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhân dân ta có được Chính phủ lâm thời năm 1945 (28/8/1945). Trong hơn 6 thập kỷ qua, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức thì không thay đổi. Trong thành quả chung của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, các giai đoạn đều luôn ghi dấu ấn của công tác tổ chức và cán bộ.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử đáng ghi nhận.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tháng 10/1954 phòng Quản lý nhân sự thành phố Hà Nội cùng với một số cơ quan của Uỷ ban hành chính Thành phố được thành lập.

Tháng 10/1963, Ban Tổ chức dân chính ra đời là tiền thân của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

Ngày 12/8/1965 Ban Tổ chức dân chính được đổi tên thành Ban Tổ chức chính quyền Thành phố theo Quyết định số 3852/QĐ-TCDC của Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội. Trong giai đoạn này, nhiều vấn đề mới về tổ chức bộ máy Nhà nước, công chức, công vụ và các vấn đề xã hội khác được đặt ra. Các vấn đề như bố trí cán bộ, công chức, nhân viên; sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương được thực hiện đã góp phần vào việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền nhân dân ở Hà Nội, tạo cơ sở cho việc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội sau chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bước vào giai đoạn tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ban Tổ chức chính quyền thành phố được đổi tên thành Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Quyết định số 1791/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND thành phố Hà Nội.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, công tác tham mưu cho Thành uỷ và UBND Thành phố về công tác xây dựng chính quyền, công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tiền lương, công chức công vụ .v.v là rất quan trọng và nặng nề. Dân số thành phố tăng nhanh; quy mô thành phố nhiều lần mở rộng; vị thế và vai trò trung tâm đối với cả nước của Thủ đô Hà Nội đặt trọng trách lớn đối với tổ chức Đảng, chính quyền thành phố mà ngành Nội vụ có vai trò trung tâm trong tham mưu công tác cán bộ và tổ chức.

Phục vụ sự nghiệp đổi mới, chuyển đổi cơ chế quản lý từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải có những đổi mới trong hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của nền hành chính nói riêng.

Qua quá trình hình thành và phát triển gần 60 năm của ngành, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích, được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng Huân chương Lao động Hạng 3 và Huân chương Lao động Hạng 2. Thành tích nêu trên ghi nhận công sức đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Sở và ngành Nội vụ thành phố Hà Nội; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương cho sự trưởng thành của ngành Nội vụ thành phố.

Năm 2008 ghi thêm nhiều dấu ấn đối với ngành Nội vụ. Thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy; thành lập các cơ quan quản lý đa ngành đa lĩnh vực, công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua- khen thưởng và Văn thư- Lưu trữ được sáp nhập vào ngành Nội vụ. Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Nội vụ thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ tỉnh Hà Tây với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (cũ).

Sở Nội vụ Hà Nội nhận Huân chương độc lập hạng III nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành (28/8/1945 - 28/8/2015)

Nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội nói riêng còn nặng nề, khó khăn, nhưng với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của ngành, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, toàn thể cán bộ, công chức Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt khó, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của Thủ đô Hà Nội.