TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Quốc Oai
Ngày đăng 10/03/2020 | 10:28 PM  | View count: 3014

Ngày 6/3/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Hội Cựu giáo chức huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội của các công dân và tổ chức Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trước đây là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong các trường học, các cơ sở giáo dục và đào tạo, tự nguyện thành lập, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nhằm phục vụ nhiệm vụ cho công cuộc xây dựng đất nước góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ) mở tại Ngân hàng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trụ sở của Hội đặt tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Hội hoạt động trong phạm vi huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hội hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Quốc Oai và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát ừiển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Bên cạnh đó, Hội chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Quyết định số 982/QĐ-UBND