TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên năm 2021
Ngày đăng 17/02/2021 | 2:39 PM  | View count: 2436

Ngày 10/2/2021, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 635/BNV-CTTN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên năm 2021.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực QLNN về thanh niên năm 2021, cụ thể:

Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó: Ban hành kế hoạch triển khai Luật thanh niên năm 2020;  Triển khai thực hiện Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; Thực hiện các nhiệm vụ QLNN về thanh niên tại địa phương, theo quy định tại Điều 40 Luật thanh niên năm 2020.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của bộ, ngành và địa phương sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

Thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc; đồng thời chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên Đề án.

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương.

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Văn bản số 635/BNV-CTTN