TIN TỨC MỚI

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”
Ngày đăng 12/04/2024 | 11:46 AM  | View count: 177

Ngày 27/3/2014, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố điều chỉnh nhiệm vụ tại Mục 1.2 - Phụ lục của Kế hoạch từ “Rà soátsửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định về Kho lưu trữ số, tài liệu lưu trữ điện tửtheo quy định của pháp luật” và Mục 1.3 “Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật đốivới Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức theo quy địnhhiện hành; xây dựng quy trình, quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào vàyêu cầu bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ điện tử” thành “Sở Nội vụ chủ trì, phốihợp với đơn vị liên quan xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kho lưu trữ số, tiêuchuẩn kết nối”“Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với Hệ thống quản lý tàiliệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức theo quy định hiện hành; xây dựng quytrình và yêu cầu bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ điện tử” sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều chuyển nhiệm vụ “xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu  lưu trữ điện tử của cơ quan, tổ chức” (tại mục 3.4 - Phụ lục của Kế hoạch) đang được giao phân tán cho cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện sang Sở Nội vụ chủ trì,  phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện “xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu  tài liệu lưu trữ điện tử tập trung của cơ quan, tổ chức” để đảm bảo tính thống nhất
trên địa bàn Thành phố, đáp ứng kết nối liên thông với các Hệ thống cơ sở dữ liệu của Thành phố được thông suốt và đúng quy định.

Bổ sung nhiệm vụ: Các cơ quan, tổ chức lập và phê duyệt danh mục tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử cần số hóa; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ đã được phê duyệt; cập nhật dữ liệu vào “Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tập trung của các cơ quan, tổ chức” khi Hệ thống được cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo đúng quy định.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, thời gian và quy định liên quan.

Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét đối với nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề cương chi tiết và đề xuất bố trí nguồn lực liên quan từ ứng dụng công nghệ thông tin cho xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, đảm bảo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cập nhật dữ liệu vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, đảm bảo theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chủ động rà soát, lập danh mục, phê duyệt danh mục, triển khai số hóa và lậphồ sơ điện tử trên Hệ thống lưu trữ điện tử đảm bảo chỉ tiêu và đẩy nhanh cập nhậtdữ liệu vào Hệ thống lưu trữ điện tử sau khi Hệ thống được nghiệm thu và được cấpcó thẩm quyền phê duyệt để đưa vào khai thác sử dụng.