TIN TỨC MỚI

Đổi tên Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thành Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông vận tải
Ngày đăng 08/05/2024 | 10:26 PM  | View count: 151

Ngày 07/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thành Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông vận tải.

Trung tâm Quản lý GTCC Hà Nội vừa điều tiết mạng lưới phương tiện vừa quản lý hệ thống giám sát giao thông thông minh.

Theo đó, UBND Thành phố Đổi tên Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thành Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Transportation Management and Operation Centre.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội. Trung tâm có trụ sở, phương tiện, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội  có trụ sở làm việc tại: Trụ sở chính: số 1, đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình;  Cơ sở 2: số 1, phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa; Cơ sở 3: số 16, phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Quyết định theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính hướng dẫn Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan đến tài chính, tài sản, cơ chế tự chủ tài chính của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội xây dựng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Trung tâm; Đề án vị trí việc làm của Trung tâm; Quy chế làm việc của Trung tâm. Chỉ đạo Trung tâm làm việc với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành thủ tục thu đổi con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo phân cấp của Sở Giao thông vận tải và các quy định khác của pháp luật. Xây dựng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội; quy định Quy chế làm việc của Trung tâm. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức trình Sở Giao thông vận tải xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện thủ tục giao nộp con dấu đã đăng ký, đăng ký mẫu con dấu mới theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội hoạt động đến
hết ngày 31/5/2024. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội hoạt động kể từ ngày 01/6/2024. Trường hợp việc thực hiện thủ tục thu đổi con dấu chưa hoàn thành trước ngày 01/6/2024, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định và phải hoàn thành thủ tục thu đổi con dấu trước ngày 15/6/2024.