TIN TỨC MỚI

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội
Ngày đăng 09/05/2024 | 7:14 PM  | View count: 149

Ngày 07/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội đã được Đại hội Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua ngày 18/01/2024 tại Hà Nội.

Liên đoàn Billiard-Snooker Hà Nội (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) là tổchức xã hội tựnguyện của các công dân, tổchức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môn thể thao Billiard -Snooker và những lĩnh vực có liên quan đến môn thể thao Billiard-Snooker, hiện đang sinh sống, làm việc, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phốHà Nội, tự nguyện gia nhập làm hội viên của Liên đoàn, tuân thủ Điều lệ Liên đoàn và các quy định pháp luật về hội

Liên đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệLiên đoàn được Chủtịch UBND thành phốHà Nội phê duyệt. 2. Trụsởcủa Liên đoàn đặt tại: thành phốHà Nội.

Liên đoàn hoạt động trong lĩnh vực bộ môn thể thao Billiard -Snooker, trên địa bàn thành phố Hà Nội. Liên đoàn hoạt động theo quy định  của  pháp luật  Việt Nam và Điều  lệ Liên đoàn được UBND Thành phố phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật; là thành viên của Liên đoàn Billiard -SnookerViệt Nam (nếu được công nhận).

Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn gồm: Đại hội; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra;  Văn phòng Liên đoàn và các ban chuyên môn và các tổ chức cơ sở thuộc Liên đoàn.

Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên đoàn. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên đoàn đã được UBND Thành phố phê duyệt. Không lợi dụng hoạt động của Liên đoàn để làm phương hại đến
an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Liên đoàn; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn
nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Liên đoàn, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phổ biến kiến thức, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính
sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Liên đoàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực môn thể thao Billiard - Snooker theo quy định pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…