TIN TỨC MỚI

Tăng cường kiểm tra công vụ trong việc triển khai thực hiện Đề án 06
Ngày đăng 14/05/2024 | 10:18 AM  | View count: 188

Ngày 09/5/2024, Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1575/ĐKTCV gửi các sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị hiệp quản thuộc Thành phố về việc tăng cường kiểm tra công vụ trong việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở  Xây dựng

Theo đó, nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nội vụ về việc tăng cường thanh tra công vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình, Kế hoạch,  Kết luận, Chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án 06. Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố (thành lập theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND Thành phố) đề nghị:

Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị hiệp quản thuộc Thành phố tăng cường kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg tại cơ quan, đơn vị mình trong năm 2024; kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực; tháo gỡ các vấn đề trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức; việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra công vụ, trong đó cần đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Đề án 06; đề xuất cơ quan có thẩm quyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời, phát hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp theo quy định  của pháp luật và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết côngviệc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ, cơ quan Trung ương quản lý theo ngành, lĩnh vực tại địa phương và qua kết quả kiểm tra công vụ; chủ động tham mưu với UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch, Kết luận, Chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án 06. Xác định bao nhiêu người dân đã được hưởng tiện ích, bao nhiêu người dân chưa được hưởng tiện ích đã được công bố; đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả triển khai thực hiện Đề án 06.

Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc khi có thông tin phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân, tổ chức.