TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 3492
Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có...

Thông báo tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:45 PM  | View count: 991
Ngày 12/10/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 234/TB-HĐXTVC về việc tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi...

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 08/10/2021 | 10:35 PM  | View count: 1715
Ngày 08/10/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH về việc thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 2623
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:24 PM  | View count: 1572
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1627/TB-HĐXT về việc tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ...

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 20/05/2021 | 06:22 PM  | View count: 1516
Ngày 18/5/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1314/TB-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch...

Thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19

Ngày đăng 05/05/2021 | 02:14 PM  | View count: 5350
Ngày 05/5/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thàng phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 05:17 PM  | View count: 5825
Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:58 PM  | View count: 1965
Ngày 29/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 1134/T-HĐTNN về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:40 PM  | View count: 2697
Ngày 29/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính ban hành Thông báo số 1133/T-HĐTNN về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng...