TIẾP CẬN THÔNG TIN

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:59 PM  | View count: 209
việc phát động động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:15 PM  | View count: 145
Ngày 19/2, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Văn bản số 54/VPHĐBCQG-PL về việc hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Hướng dẫn xác định số người trọng danh sách ứng cử

Ngày đăng 23/02/2021 | 06:23 PM  | View count: 174
Ngày 9/2, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành văn bản số 45/VPHĐBCQG về việc hướng dẫn xác định số người trọng danh sách ứng cử.

Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/02/2021 | 02:34 PM  | View count: 15
Ngày 11/01/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 1/2021/TT-BNV Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:44 AM  | View count: 5573
Ngày 18/02/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 354/TB-SNV về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19.

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023

Ngày đăng 17/02/2021 | 02:27 PM  | View count: 621
Ngày 9/2/2021, Văn phòng UBND Thành phố ban hành Văn bản số 1167/VP-KGVX về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023.

Ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 17/02/2021 | 11:30 AM  | View count: 3394
Ngày 09/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại...

Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 17/02/2021 | 09:49 AM  | View count: 1676
Ngày 05/02/2021, Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành Y tế ban hành Thông báo số 306/TB-HĐTTH về dánh ách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức...

Hướng dẫn một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 02/02/2021 | 04:51 PM  | View count: 11702
Ngày 01/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 09/UBBC-NV về việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn; chia khu vực bỏ...

Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:49 PM  | View count: 8645
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...