TIẾP CẬN THÔNG TIN

Danh mục TTHC ngành Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày đăng 11/04/2024 | 09:56 PM  | View count: 336
Ngày 15/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 179/QĐ-BNV Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch...

Tiếp tục nêu gương trong đẩy mạnh CCHC và phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu công tác CCHC của Thành phố

Ngày đăng 24/05/2023 | 09:34 AM  | View count: 1083
Ngày 24/5/2023, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát của HĐND thành phố tại Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC),...

Nội dung cơ bản Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 10/05/2023 | 09:27 PM  | View count: 666
Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023

Ngày đăng 06/05/2023 | 08:18 AM  | View count: 7398
Ngày 06/5/2023, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023 ban hành Thông báo số 1255/TB-HĐKTSH về báo kết quả điểm thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công...

Nội dung cơ bản Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

Ngày đăng 05/05/2023 | 08:59 PM  | View count: 408
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung cơ bản Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:15 PM  | View count: 194
Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn...

Nội dung cơ bản Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:12 PM  | View count: 213
Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt...

Nội dung cơ bản Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:08 PM  | View count: 198
Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy...

Nội dung cơ bản Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2023 | 09:46 PM  | View count: 194
Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức...

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động dịch vụ lưu trữ

Ngày đăng 07/04/2023 | 08:00 AM  | View count: 1218
Bỏ quy định cung cấp “Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập)” trong Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.