BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 30/01/2021 | 4:36 PM  | View count: 7173

Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 03/QĐ-UBBC