Văn bản hướng dẫn

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 05/03/2021 | 03:56 PM  | View count: 7396
Ngày 03/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ban hành Kế hoạch số 09 KH/TBTHCTTT-TT về việc thông tin, tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

Hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 27/02/2021 | 08:52 PM  | View count: 7294
Ngày 26/2, Sở Tài chính Hà Nội ban hành Văn bản số 1174/STC-QLNS hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:15 PM  | View count: 3076
Ngày 19/2, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Văn bản số 54/VPHĐBCQG-PL về việc hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Hướng dẫn xác định số người trọng danh sách ứng cử

Ngày đăng 23/02/2021 | 06:23 PM  | View count: 3255
Ngày 9/2, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành văn bản số 45/VPHĐBCQG về việc hướng dẫn xác định số người trọng danh sách ứng cử.

Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/02/2021 | 02:34 PM  | View count: 1863
Ngày 11/01/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 1/2021/TT-BNV Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026