Cán bộ công chức

Hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đai biểu HĐND các cấp, nhiêm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 15/03/2021 | 05:02 PM  | View count: 8480
Ngày 11/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 30/UBBC-NV về việc hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 05/03/2021 | 03:56 PM  | View count: 5448
Ngày 03/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ban hành Kế hoạch số 09 KH/TBTHCTTT-TT về việc thông tin, tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:12 PM  | View count: 2555
Ngày 18/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 16/UBBC về việc thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

Ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 17/02/2021 | 11:30 AM  | View count: 4946
Ngày 09/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại...

Hướng dẫn một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 02/02/2021 | 04:51 PM  | View count: 12467
Ngày 01/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 09/UBBC-NV về việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn; chia khu vực bỏ...

Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:49 PM  | View count: 9747
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...

Thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:40 PM  | View count: 8944
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...

Thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:36 PM  | View count: 7173
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:31 PM  | View count: 2225
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/01/2021 | 07:35 PM  | View count: 1205
Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây; Tài liệu Hội nghị