BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 30/01/2021 | 4:49 PM  | View count: 10946

Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 05/QĐ-UBBC