BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Hướng dẫn một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 02/02/2021 | 4:51 PM  | View count: 14591

Ngày 01/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 09/UBBC-NV về việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cóa trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn số 09/UBBC-NV