Bầu cử

Thông báo lịch kiểm tra bầu cử đợt 3 Đoàn kiểm tra số 03

Ngày đăng 13/05/2011 | 12:00 AM
Ngày 13/5/2011 Sở Nội vụ Hà Nội ban hành công văn số 725/SNV-XDCQ về việc thông báo lịch kiểm tra bầu cử đợt 3 của Đoàn kiểm tra số 03

Công văn hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử của Hội đồng bầu cử

Ngày đăng 28/04/2011 | 12:00 AM
Ngày 12/4/2011 Hội đồng bầu cử ban hành Công văn số 82/HĐBC về việc hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử

Hướng dẫn thi đua - khen thưởng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 25/03/2011 | 12:00 AM
Ngày 23/03/2011 Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành công văn số 63/HĐTĐ-KT về việc hướng dẫn thi đua - khen thưởng trong công tác bâu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu...

Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIII

Ngày đăng 01/03/2011 | 12:00 AM
Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hướng dẫn mầu phiếu và hòm phiếu bầu cử

Ngày đăng 01/03/2011 | 12:00 AM
 

Giấy mời họp của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 24/02/2011 | 12:00 AM
Thường trực Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức phiên họp thứ 2 toàn thể Uỷ ban bầu cử Thành phố

Giấy mời tập huấn công tác bầu cử

Ngày đăng 24/02/2011 | 12:00 AM
  Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của UBND thành phố, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ nhất về nghiệp vụ công tác bầu cử

Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 21/02/2011 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/02/2011 | 12:00 AM
Thành lập Tiểu ban Chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 21/02/2011 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/02/2011 | 12:00 AM
Thành lập Tiểu ban Chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

Một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày đăng 18/02/2011 | 12:00 AM
Phục vụ việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn