BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:40 PM  | View count: 9667
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...

Thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:36 PM  | View count: 7951
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:31 PM  | View count: 3298
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/01/2021 | 07:35 PM  | View count: 1777
Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây; Tài liệu Hội nghị