VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 06/12/2022 | 5:44 PM

Ngày 05/12/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3825/SNV-CCHC về việc mời dự Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai Hội nghị xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của UBND các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

1.1. Hội nghị 1: Các Sở, cơ quan tương đương Sở

- Thời gian: 8h30 Thứ Tư, ngày 07/12/2022.

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Sở Nội vụ, 18B Lê Thánh Tông, Hà Nội.

- Thành phần:

+ Phó Giám đốc: Mai Xuân Trường – Chủ trì Hội nghị;

+ Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

+ Thành viên Tổ công tác giúp việc;

+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức hoặc Văn phòng Sở, chuyên viên phụ trách công tác CCHC của Sở: tối đa 3 người.

1.2. Hội nghị 2: UBND các quận, huyện, thị xã

- Thời gian: 14h00 Thứ Tư, ngày 07/12/2022.

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Sở Nội vụ, 18B Lê Thánh Tông, Hà Nội.

- Thành phần:

+ Phó Giám đốc: Mai Xuân Trường - Chủ trì Hội nghị;

+ Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

+ Thành viên Tổ công tác giúp việc;

+ Đại diện Văn phòng UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ cấp huyện, Chuyên viên phụ trách công tác CCHC, CNTT của huyện: tối đa 4 người.

2. Nội dung:

- Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã;

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Phần mềm xác định chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã: Bước tự đánh giá, chấm điểm;

- Góp ý Hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, và Hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2022 UBND các quận, huyện, thị xã.

Tài liệu hướng dẫn xác định chỉ số CCHC