VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 24/10/2023 | 3:01 AM

Ngày 20/10/2023, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 3110/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND Thành phố về việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2023 như sau:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP)

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2023 theo các nội dung, TC, TCTP quy định trong Chỉ số CCHC; không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC quy định đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị bắt buộc phải có số liệu và các tài liệu kiểm chứng kèm theo (Chi tiết hướng dẫn tự đánh giá tại Phụ lục 1 - Khối Sở, ngành và Phụ lục 2 - Khối quận, huyện, thị xã kèm theo Công văn này).

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC phải do Giám đốc Sở/Thủ trưởng cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã ký phê duyệt, gồm các nội dung sau:

- Tổng điểm tự đánh giá, chấm điểm.

- Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu;

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có)

Ngoài các số liệu lấy mốc thời gian theo quy định của ngành, lĩnh vực, hoặc có quy định cụ thể riêng, các số liệu dẫn chứng, minh họa khác về kết quả triển khai CCHC của cơ quan, đơn vị được tính mốc thời gian từ ngày 01/01/2023 hết ngày 30/11/2023, ước tính đến 31/12/2023.

* Lưu ý:

Tiêu chí 8, Nội dung I. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC: “Hiệu quả triển khai các nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực được phân công nhằm cải thiện các chỉ số PAR-Index, PAPI, SIPAS…của Thành phố”: cơ quan, đơn vị không thực hiện tự chấm, chỉ cung cấp giải trình và tài liệu kiểm chứng để Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá.

2. Về tài liệu kiểm chứng

Tài liệu kiểm chứng là các văn bản, tài liệu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Các tài liệu, số liệu, thông tin không được ban hành chính thức chỉ có giá trị tham khảo.

Tài liệu kiểm chứng được đính kèm trực tiếp trên Hệ thống phần mềm chấm điểm, là bản chụp của văn bản giấy dưới định dạng PDF hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

Số liệu, thông tin kiểm chứng được sử dụng để hỗ trợ cho tài liệu kiểm chứng, chứng minh cho kết quả tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP. Số liệu, thông tin kiểm chứng có thể dưới dạng ảnh hoặc văn bản giải trình.

3. Sử dụng Hệ thống phần mềm Chấm điểm chỉ số CCHC

Việc tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP được thực hiện trên Hệ thống phần mềm Chấm điểm chỉ số CCHC.

Các cơ quan, đơn vị cần gửi kết quả tự chấm chậm nhất ngày 30/11/2023. Sau ngày 30/11/2023, Hệ thống phần mềm sẽ tự động đóng.

Địa chỉ Hệ thống phần mềm, tài khoản (gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu) được gửi đến email công vụ của đồng chí Chánh văn phòng/ Trưởng phòng Tổ chức của Sở, cơ quan tương đương Sở, Trưởng phòng Nội vụ UBND quận, huyện, thị xã. Việc bổ sung, giải trình, tài liệu kiểm chứng sẽ được thông báo, hướng dẫn sau khi có kết quả đánh giá lần 1.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, đơn vị tổng hợp đầy đủ số liệu cho việc thống kê phục vụ cho việc đánh giá, tự chấm điểm, đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực tế. Sở Nội vụ sẽ báo cáo, đề nghị Hội đồng thẩm định và UBND Thành phố không đánh giá, xếp hạng kết quả Chỉ số CCHC và yêu cầu xử lý, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với những cơ quan, đơn vị có phát hiện thiếu trung thực trong việc cung cấp tài liệu kiểm chứng, số liệu thống kê và trong thực hiện điều tra xã hội học.

Văn bản số 3110/SNV-CCHC

Phụ lục Hướng dẫn