Cán bộ công chức

Thông báo số báo danh, phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017
Ngày đăng 22/11/2017 | 05:09  | View count: 3172

Ngày 21/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 2955/TB-SNV về số báo danh , phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017; lịch tổ chức sát hạch theo Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017.

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo số báo danh và địa điểm tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017 (chi tiết có danh sách kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới người dự tuyển được biết để thực hiện./.

Tải Thông báo