đào tạo bồi dưỡng

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 10:52 AM  | View count: 709
Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ...

Điều chỉnh, bổ sung và giao chỉ tiệu đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC, CBCC xã, phường, thị trấn năm 2020

Ngày đăng 06/06/2020 | 09:55 PM  | View count: 947
Ngày 4/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung và giao chỉ tiệu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công...

Hướng dẫn đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng CBCCVC năm 2020

Ngày đăng 27/04/2020 | 09:16 PM  | View count: 2464
Ngày 24/4/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1062/SNV-CCVC về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng CBCCVC năm 2020.

Chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; CBCC xã, phường, thị trấn năm 2020

Ngày đăng 23/02/2020 | 10:44 PM  | View count: 1855
Ngày 20/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC nhà nước; cán bộ, công chức xã,...

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019

Ngày đăng 07/01/2020 | 10:12 AM  | View count: 2989
Ngày 31/12/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3305/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019.

Thông báo đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản

Ngày đăng 09/05/2019 | 11:22 AM  | View count: 3032
Ngày 3/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 899/TB-SNV về việc đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản.

Cử CBCC tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 15/02/2019 | 02:48 PM  | View count: 5863
Ngày 14/02/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 287/SNV-CCVC về việc cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo...

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Ngày đăng 09/01/2019 | 05:48 PM  | View count: 8155
Ngày 09/01/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 65/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 26/10/2018 | 11:11 AM  | View count: 3639
Ngày 25/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2452/SNV-CCVC về việc đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 03/10/2018 | 08:05 AM  | View count: 11031
Thực hiện Công văn số 3899/BNV-ĐT ngày 14/8/2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi...