THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện rà soát tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:29 AM  | View count: 6818

Ngày 17/9/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2107/SNV-TCPCP &CTTN về việc hướng dẫn thực hiện rà soát tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 4124/ UBND-SNV ngày 06/9/2018 về việc thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các hội trên phạm vi Thành phố. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã triển khai rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội thuộc trách nhiệm QLNN về lĩnh vực và địa bàn tính đến thời điểm 31/8/2018. Báo cáo, đánh giá tình hình tố chức và hoạt động của các hội theo những nội dung sau: Tổng số hội, số lượng hội viên; Công tác hỗ trợ, phối hợp của cơ quan QLNN với các tổ chức hội; Kết quả hoạt động của các tổ chức hội: Công tác tổ chức bộ máy, phát triển hội viên; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác phối hợp, hỗ trợ hội viên, tổ chức thuộc hội ... Đánh giá, nhận xét hoạt động của các tổ chức hội.

Đối chiếu quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND Thành phố quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và kết quả rà soát tổ chức, hoạt động của hội để xác định: các hội chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; các hội không hoạt động, không liên hệ được; đề xuất việc xử lý vi phạm về thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định, đề xuất việc giải thể, sáp nhập hội.

Yêu cầu các hội đến hoặc quá thời hạn chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kế hoạch tổ chức đại hội theo quy định (gửi Sở Nội vụ, Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính đối với những hội hoạt động phạm vi Thành phố; gửi UBND quận, huyện, thị xã đối với hội hoạt động phạm vi quận, huyện, thị xã).

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với một số sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã để triển khai việc rà soát các tổ chức hội. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị tài liệu, bố trí thời gian, phân công cán bộ, công chức thực hiện. Báo cáo và phụ lục gửi về Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2018.

Tải Công văn và phụ lục kèm theo