THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019
Ngày đăng 07/01/2020 | 10:12 AM  | View count: 10052

Ngày 31/12/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3305/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019.

Thực hiện Điều 44 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Công văn 6402/BNV-ĐT ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức viết tắt CBCCVC) năm 2019, gồm các nội dung sau:

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019; thống kê số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm: KQ-01/ĐT; KQ-02/ĐT;  KQ-03/ĐT;  KQ-04/ĐT;  KQ-05/ĐT;  KQ-06/ĐT; KQ-07/SĐH; KQ-08/ĐA,DA,CT.

- Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

- Phương hướng triển khai Kế hoạch đào tạo, bồ dưỡng CBCCVC năm 2020.

Yêu cầu: Biểu báo cáo được lập bằng phần mềm Micrrosoft Excel, font chữ Unicode-Times New Roman, không thay đổi kết cấu bảng biểu.

Trong quá trình tổng hợp, báo cáo nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với đ/c Đặng Hùng Dũng - Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức ĐT 0984693009.

Đề nghị Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ địa chỉ: Số 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/01/2020 theo đường bưu điện, bản mềm (file gửi ghi rõ “Tên đơn vị - Kết quả ĐTBD năm 2019”) qua thư điện tử phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ, địa chỉ hộp thư: pdt_sonv@hanoi.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Nội vụ.

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian./.

Tải các biểu mẫu